• Català
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • 2-habitacio19

    Habitació del tall 19

    L’habitació del tall 19 és una estructura semicircular adossada al turriforme. Des de la seva excavació als anys 60 i 70, aquest espai ha estat interpretat com a espai domèstic. El seu interior conté dues llars de foc i algunes compartimentacions estructurals que organitzen l’àmbit per àrees de treball, com ara la preparació i especejament d’animals. En els darrers anys la rehabilitació de l’espai i l’excavació d’un testimoni de l’estratigrafia original (campanyes 2012-2013) han permès afirmar que l’espai va ser construït a l’època talaiòtica (850-500 aC).