• Català
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • 4-b-murada

    Murada

    Tot i que només es conserva un tram de la murada del poblat de s’Illot, és molt possible que aquesta envoltés tot el poblat. La tècnica constructiva és la típica d’aquest període i que consisteix en un parament extern compost per una filada de grans pedres (ortostats) col·locades verticalment sobre un sòcol de pedres escairades que s’assenten directament sobre la roca mare. El reble i el parament intern de la construcció es realitza amb pedres més petites. L’estat actual de les investigacions sobre la murada impedeixen destriar les raons perquè no es conserva completament. Tant podria ser perquè no s’ha preservat fins dia d’avui o que mai s’arribés a completar l’obra. En qualsevol cas, la murada de s’Illot tindria múltiples funcions que anirien des de la pròpiament defensiva i de representació social (demostració de força) fins a la d’element d’organització urbana, delimitant i tancant la part neuràlgica del poblat. Tradicionalment aquest tipus de construccions es consideren pròpies de la transició cap al postalaiòtic (500-123 aC), moment en que s’hauria produït un canvi generat per un clímax d’inseguretat i creixent jerarquització social. En el cas de s’Illot, els sondejos i datacions realitzats en la campanya de 2016 apunten que la construcció s’hauria erigit amb posterioritat al segle IX aC i que hauria patit al manco una reforma o remoció durant l’Antiguitat tardana (c. 500-800 dC).