• Català
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • 4-a-recinte_circular_exterior

    Recinte circular exterior

    El recinte circular situat a l’exterior de la murada presenta unes dimensions i característiques formals que l’han relacionat tradicionalment amb un talaiot. Tot i això, un sondeig realitzat l’any 2016 va posar en evidència que els paraments de l’estructura són estrets assimilant-se més a una casa de tipus circular que no a un construcció massissa com és un talaiot. Tampoc s’ha documentat cap pilar central, element típic dels talaiots, tot i que l’estructura està molt arrasada i podria no haver-se preservat. Amb tot, i a falta de més intervencions arqueològiques, podem apuntar que es tracta d’una estructura antiga que hauria estat construïda abans de la murada i de la que desconeixem la seva funció.